Thông báo số 1296/TB-ĐHTCM ngày 22/7/2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc xét tuyển viên chức kỳ II năm 2022  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 và 2, học kỳ 2 năm học 2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập cuối khóa học kỳ 2 năm 2022  
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ đầu năm 2022 (hình thức: tiểu luận)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 học kỳ đầu năm học 2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập cuối khóa học kỳ đầu 2022  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập cuối khóa học kỳ cuối 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ cuối 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp đợt 1 năm 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 học kỳ cuối 2019