Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo 11 ngành đào tạo  
Sổ tay hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo  
Sổ tay đảm bảo chất lượng  
Sổ tay kiểm định chất lượng