Hệ thống các văn bản pháp luật về Thẩm định giá

  1. Luật

Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 :

  1. Nghị định

NĐ 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn: 

NĐ 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP:

NĐ 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá:

NĐ 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP: 

NĐ 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu:

NĐ 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm địnhg giá:

  1. Thông tư và các tiêu chuẩn thẩm định giá

TT 323/2016/TT-BTC Quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá:

TT31/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP:

TT153/2016/TT-BTC Sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC: 

TT56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP:

TT233/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC: 

TT126/2015/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn TĐG VN số 08, 09, 10:

TT142/2015/TT-BTC Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá:

TT 28/2015/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn TĐG VN 05, 06, 07: 

TT 204/2014/TT-BTC Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá:

TT46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá:

TT38/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ-CP:

TT25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ: 

TT06/2014/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13:

TT145/2016/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn TĐG VN Số 11: 

TT158/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn TĐG VN số 01, 02, 03, 04: