Hệ thống các văn bản pháp luật về Kinh doanh Bất động sản

1. Luật

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 21/6/2013

Luật nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật xây dựng, Số: 50/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014

Luật kinh doanh bất động sản, số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

2. Nghị định

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Nghị định 76/2015/NĐ-CP chi tiết luật 66/2014/QH13 về kinh doanh bất động sản

Nghị định153/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản

3. Thông tư

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.