Hệ thống các văn bản pháp luật về Kinh doanh Bất động sản

1. Luật

Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 21/6/2013

Luật nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật xây dựng, Số: 50/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014

Luật kinh doanh bất động sản, số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

2. Nghị định

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Nghị định 76/2015/NĐ-CP chi tiết luật 66/2014/QH13 về kinh doanh bất động sản

Nghị định153/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản

3. Thông tư

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Hệ thống các văn bản pháp luật về Thẩm định giá

  1. Luật

Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 :

  1. Nghị định

NĐ 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn: 

NĐ 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP:

NĐ 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá:

NĐ 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP: 

NĐ 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu:

NĐ 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm địnhg giá:

  1. Thông tư và các tiêu chuẩn thẩm định giá

TT 323/2016/TT-BTC Quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá:

TT31/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP:

TT153/2016/TT-BTC Sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC: 

TT56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP:

TT233/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC: 

TT126/2015/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn TĐG VN số 08, 09, 10:

TT142/2015/TT-BTC Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá:

TT 28/2015/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn TĐG VN 05, 06, 07: 

TT 204/2014/TT-BTC Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá:

TT46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá:

TT38/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ-CP:

TT25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ: 

TT06/2014/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13:

TT145/2016/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn TĐG VN Số 11: 

TT158/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn TĐG VN số 01, 02, 03, 04: